View Player
Name Erik M.
Full Name Erik Martin
Screen Name Shinogi1 
 
Player Rankings
Game Rank Points Entries
Capcom vs SNK 2 13 24 1
 
Tournament Entries
Tournament Place Points
5 40
3 50
2 70
5 50
17 20